เมนูหลัก

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ
 

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เฉพาะเจ้าหน้าที่

โครงการขุดลอกคลองหนองน้ำดำ - วังอ่าง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖:๕๔ น.

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลวังเย็น

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำดำ - วังอ่าง      

  หมู่ที่  11   ตำบลวังเย็น

……………………………………….

                   ด้วยเทศบาลตำบลวังเย็น   อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำดำ - วังอ่าง  หมู่ที่  11  ตำบลวังเย็น  สภาพเดิมปากคลอง  กว้างเฉลี่ย  10 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.5 เมตร  ยาว  850 เมตร  ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย  10 เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.50  เมตร  ยาว  850  เมตร  Slope 1:1   ปริมาตรดินขุด  9,230  ลูกบาศก์เมตร   (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)  พร้อมเกลี่ยและตบแต่ง  และติดตั้งป้ายโครงการเสร็จเรียบร้อย 

                   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  290,000.- บาท  ( สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน )

                   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้

 1. ต้องเป็นนิติบุคคล  ห้างร้านหรือบุคคลธรรมดา  ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดย

ต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

 1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบล   วังเย็น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 22  กันยายน  2554  ระหว่างเวลา  09.00  น.ถึง

10.30  น. ณ  บริเวณคลองหนองน้ำดำ - วังอ่าง  ม.11  ต.วังเย็น

กำหนดยื่นซองสอบราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ  ณ  สถานที่กำหนดดังต่อไปนี้

                   วันที่  8  กันยายน  2554   ถึงวันที่  22  กันยายน  2554  ยื่นซองสอบราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเย็น  เลขที่  155/9  หมู่ที่  7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา

                   วันที่  23  กันยายน  2554   ยื่นซองสอบราคาได้ที่ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง

ระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว 

                   สำหรับการยื่นซองสอบราคาครั้งนี้จะไม่รับพิจารณาการยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์

และจะทำการเปิดซองสอบราคาในวันที่   26  กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว 

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเย็น     เลขที่  155/9  หมู่ที่  7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  22  กันยายน  2554  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-3858-9444   ในวันและเวลาราชการ   

  

  

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือน กันยายน    พ.ศ.  2554

                                   

(ลงชื่อ)

(นางสาวสมถวิล  ผลสอาด )

ปลัดเทศบาลตำบลวังเย็น

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังเย็น

 

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่     13 / 2554

การจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำดำ - วังอ่าง  หมู่ที่  11  ตำบลวังเย็น

……………………………….

                   ด้วยเทศบาลตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว   จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้ให้เรียกว่า“ เทศบาล” มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองหนองน้ำดำ -      วังอ่าง  หมู่ที่  11  ตำบลวังเย็น  สภาพเดิมปากคลอง  กว้างเฉลี่ย  10 เมตร  ลึกเฉลี่ย  2.5 เมตร  ยาว  850 เมตร  ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้างเฉลี่ย  10 เมตร  ลึกเฉลี่ย  4.50  เมตร  ยาว  850  เมตร  Slope 1:1   ปริมาตรดินขุด  9,230  ลูกบาศก์เมตร   (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)  พร้อมเกลี่ยและตบแต่ง  และติดตั้งป้ายโครงการเสร็จเรียบร้อย

                   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1   แบบรูปรายการละเอียด

1.2   แบบใบเสนอราคา

1.3   แบบสัญญาจ้าง

1.4   แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันสัญญา

1.5   บทนิยม

 1.  (1)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 2. (2)    การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 3. 1.6   แบบบัญชีเอกสาร
 4. (1)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1
 5. (2)    บัญชีเอกสารส่วนที่  2

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 

                        2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ

ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                        2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.5

2.4   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น

ศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ  “เทศบาล”

 

3.  หลักฐานการเสนอราคา

      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองในเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ

3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                    (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน นิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 (ข)     บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม   และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   (2)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้อง  ตามกฎหมายให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  สำเนาหนังสือการจดทะเบียน  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                     (3)  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ (1)

                   (4)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง    

                   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามเอกสารแนบท้าย  1.6 (1)

 

                   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                   (1)  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                   (2)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

                   (3)  ใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบแปลน

                   (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามเอกสารแนบท้าย  1.6 (2)

 

4.  การเสนอราคา

         4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้

ครบถ้วนโดยให้อยู่ในซองใบเสนอราคาในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                             ราคาที่เสนอราคา  จะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

                             4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   30  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลให้เริ่มทำงาน

                             4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

    4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง

สอบราคาถึง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”   โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่    13 / 2554   “  โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ในวันที่  8  กันยายน  2554  ถึงวันที่  22  กันยายน  2554  ในวันและเวลาราชการ    ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลวังเย็น  เลขที่  155/9  หมู่  7  ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และวันที่  23  กันยายน  2554 ยื่นซองสอบราคาได้ที่ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว 

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ  1.5(1)  ณ  วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองในเสนอราคา

                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ1.5 (2)  และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตัดรายชื่อผู้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและ  “เทศบาล”  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 

          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองใบเสนอราคา  การวินิจฉัย  อุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

                        คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว  ในวันที่   26  กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ

เสนอราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

 

                   5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

                         5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญทั้งนี้   เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเท่านั้น

                         5.3  เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้

 1. (1)     ไม่ปรากฎชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือใน

หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบลวังเย็น

                             (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา

อย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

 1. (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบ  เสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น ๆ

 1. (4)     ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคา

มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

                              5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ  “เทศบาล”  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  “เทศบาล”  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                          5.5 “เทศบาล”ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน   หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้  รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต เช่น  การเสนอเอการอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.5    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง  ภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอ

ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคา  ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5  “เทศบาล”  มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา  ที่มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และ  “เทศบาล”  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                              ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

 

 1. การทำสัญญาจ้าง 

                             ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาล  ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเทศบาล  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาที่สอบราคาได้ให้กับเทศบาลยึดถือไว้  ขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1     เงินสด

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

     6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน

ข้อ  1.4 (1)

6.4    หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการบริหารส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบโดยอนุโลม  ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

     6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

สอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

 

                7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

เทศบาล  จะจ่ายเงินค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดตามรายละเอียดการ

แบ่งงวดงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

 

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ…0.10….ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ  100  บาท

 

                9. การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…1… ปี  นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขได้ดีดังเดิมภายใน  …15….. วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

                   10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ

                             10.1 เทศบาลไม่รับยื่นซองทางไปรษณีย์

                             10.2 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากงบประมาณเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  และจะทำสัญญาเมื่อมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น

                             10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาล  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ  6  เทศบาลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย ที่พึงจะมีหรือจะมีขึ้นกับทางราชการ  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                             10.4 กรณีผู้เสนอราคาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ต้องนำราคากลางที่กำหนดค่า  Factor F  หักภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนที่จะมีการเปรียบเทียบราคา

10.5 เทศบาลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา

ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

 

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

เทศบาลตำบลวังเย็น

 

วันที่   8   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2554